123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 17.07.17

Dziś z Kuala Lumpur polecieliśmy do Padang na Sumatrze:

 

Lot z Kuala Lumpur do Padang.

Wy­lecieliśmy o go­dzi­nie 13.25, a wylądowaliśmy – o 13.30. Na Sumatrze czas jest UTC+7, a w Kuala Lumpur UTC+8, czy­li lecieliśmy o go­dzi­nę dłużej niż po­ka­zu­ją ze­gar­ki (tj. godzinę i pięć minut). Lubię te przesunięcia czasowe, można zaoszczedzić trochę życia :-).

Po wy­lą­do­wa­niu i za­łat­wie­niu for­mal­no­ści wi­zo­wych, z lot­nis­ka w Padang je­dzie­my do miej­sco­wo­ści Harau:

 

Odcinek Padang – Harau. Sumatra. Indonezja.


Sa­fa­ri dzień szósty – Indonezja dzień pierwszy – Harau


Miejsce zakwaterowania:Harau (ang. Harau)
Liczba mieszkańców:Mała osada
Wysokość n.p.m.:677 m
Średnie temperatury:dzień: 29 °C, noc: 22 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:117 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w Abdi Homestay. Po zakwaterowaniu (zakładam, że będzie koło 15.30) mamy czas wol­ny do wie­czo­ra.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo Internetowego Banku Fotografii
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D