123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Indonezja 2017 – Sumatra

Kiedy w ubiegłym roku w muzeum w Dżakarcie Patrick opowiadał nam o Sumatrze w zasadzie już wiedziałem, że tu przyjadę. Tak też się stało :-).

Plan wyprawy jest następujący:

 

Sumatra. Indonezja.

 1. 17.07.2017. Przylot z Kuala Lumpur. Lą­do­wa­nie w Padang, przejazd do Harau Valley.
 2. 18.07.2017. Zwiedzanie Harau valley, przejazd przez Maninjau, nocleg w Bukittinggi.
 3. 19.07.2017. Prze­jazd do Padang Sidempuan.
 4. 20.07.2017. Przejazd do Tarutung.
 5. 21.07.2017. Prze­jazd ma wyspę Samosir.
 6. 22.07.2017. Zwiedzanie wyspy Samosir.
 7. 23.07.2017. Wolny dzień na wyspie Samosir.
 8. 24.07.2017. Prze­jazd do Brastagi przez Sipiso piso waterfal.
 9. 25.07.2017. Zwiedzanie wulkanu Sibayak.
 10. 26.07.2017. Prze­jazd do Bahorok.
 11. 27.07.2017. Zwiedzanie ośrodka z Orangutanami. Nocleg w Bahorok.
 12. 28.07.2017. Prze­jazd do Medan.
 13. 29.07.2017. Przejazd na lotnisko. Przelot do Colombo.

 

Wschód słońca nad Bromo (ten dymiący). Za nim najwyższy czynny wulkan Indonezji – Semeru. Na pierwszym planie, nieco po prawej – nieczynny wulkan Batok. Indonezja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W